Bomenridders Albrandswaard

Meer groen kan, ook in Albrandswaard….. Activiteiten

De Bomenridders hebben een ingezonden stuk opgesteld en verzonden aan de Gemeente Albrandwaard inzake hun visie op de voorgenomen inrichting van de Poort Buijtenland van Rhoon en directe omgeving daarvan. Alle lokale partijen hebben meer groen hoog in het partijprogram staan maar van de uitvoering komt niet veel terecht, vandaar ons appel aan de leden van de raad. Er doet zich bij de Poort van Buijtenland namelijk een unieke mogelijkheid voor om substantieel nieuw groen te realiseren. En dat nog op kosten van een derde partij ook, te weten de Provincie: • er is minimaal 5 ha bos beloofd (er is zelfs over 10 ha gesproken) in het Buijtenland van Rhoon door de Provincie op hun kosten aan te leggen als compensatie van de bomenkap op de Rhoonse (gif)stort • daarnaast zijn er ook gelden voor de herinrichting van de 6 ha Poort Buijtenland en omgeving, afkomstig als overschot van de ontwikkeling van de groene loper, de netkousverbinding aldaar. Naast de 5 ha boscompensatie (en eventueel die extra hectares zoals voorgesteld door de Provincie) zien wij vooral bij de poort Buijtenland van Rhoon ook een mooie gelegenheid om een gedenkbos of herinneringsbos aan te planten. Gemeenten in de regio hebben hier ervaring mee en dat hoeft ook de Gemeente weer weinig tot niets te kosten, zie ook ons ingezonden stuk. Wij lopen elk jaar met Boomfeestdag weer tegen de beperkingen en het gegeven op dat er binnen Albrandswaard géén locaties te vinden zijn (volgens de Gemeente althans) waar we nieuw groen kunnen aanplanten. Het beperkt zich meestal tot vervanging van bomen die verkeerd gepoot zijn, verkeerde locatie vanwege (ondergrondse) infrastructuur, de verkeerde boomsoort, onvoldoende groeimogelijkheden etc. maar aan nieuw groen komt er hoegenaamd niets bij. Per saldo hobbelen we sowieso achteruit ook bij de herplant omdat er veelal "sprietjes" worden teruggeplant waar grote bomen worden gekapt. Ergo, we boeten alleen maar nog meer in op de hoeveelheid groen binnen de gemeente als je ziet hoeveel particulieren (niet vergunningsplichtig) op diverse percelen tot kap overgaan vanwege "overlast", meer licht voor zonnepanelen etc etc. - zelfs al hebben particulieren en ontwikkelaars in een koopovereenkomst met de gemeente vastgelegd dat er geen bomen gekapt mogen worden wordt dat toch gedaan, zonder dat de gemeente daarna handhavend op wil treden (zie de woonwerkeilanden aan de Nijverheidsweg in Rhoon). Vandaar dat we in de Poort Buijtenland van Rhoon en de periferie daarvan goede mogelijkheden zien tot meer groen, en daarom dit stuk hebben ingezonden aan de raad en B&W. Nu was er in het “Beraad & Advies Ruimte” van 30 november een "Beeldvormend Raadsvoorstel Poort Buijtenland van Rhoon" en wij dachten dat dit dan ook als agendapunt op de raadsvergadering van 1 februari terug zou komen, maar dat is blijkbaar niet zo. Ons ingezonden stuk zou veel van zijn actualiteitswaarde verliezen maar gelukkig heeft James Scharink van Groen Links zich over de kwestie gebogen, het belang van onze visie ingezien en gevraagd dit van de ingezonden stukken lijst te halen en te bespreken op een eerstvolgende commissievergadering “Beraad & Advies Ruimte”. Dus nodigen we jullie van harte uit mee te luisteren via de gemeentelijke site met deze vergadering om te horen hoe de raadsleden en partijen hier in staan. Willen ze écht nieuw groen in onze gemeente, vinden ze “groen” écht belangrijk of zijn het alleen maar slappe propaganda en verkiezingspraatjes….. https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-en-Advies-Ruimte-AW/2021/15-februari/19:30 Het ingezonden stuk staat hier onder nr. 42 bij de ingekomen stukken…… https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-AW/2021/01-februari/20:00

Nieuws