Bomenridders Albrandswaard

Resultaat door overleg Activiteiten

Afgelopen maanden zijn de Bomenridders Albrandswaard geconfronteerd met plannen van het Waterschap Hollandse Delta om langs de diverse dijken en wegen in de polders van Albrandswaard over te gaan tot de kap van zieke, zwakke en/of dode bomen. De melding daarvan in de lokale bladen heeft niet alleen ons, maar ook diverse inwoners gealarmeerd die daarover contact gezocht hebben.

Ook wij realiseren ons dat het groen onderhouden (snoeien, kap) moet worden. Vaak is de openbare veiligheid in gevaar (takken of bomen die omwaaien) of kan een zieke boom ook andere aantasten. En omdat de beheerder dan verantwoordelijk is voor eventuele schade, neemt die liever preventieve maatregelen om dit te voorkomen.  Maar wij, als Bomenridders, willen liever meer en in geen geval minder groen in onze leefomgeving. Vandaar dat de Bomenridders dan ook met het Waterschap en Gemeente in overleg zijn getreden om de plannen tegen het licht te houden. Er geldt namelijk een kapverordening binnen onze gemeente waaraan betrokkenen zich dienen te houden. Zo ook het Waterschap, omdat de bomen langs dijken en wegen zijn opgenomen in de inventarisering van het groen binnen onze  gemeentegrenzen, kortweg de bomenlijst genoemd.

Als kap onvermijdelijk is maken wij ons er sterk voor dat er minimaal herplant plaats zal vinden.  Dan gaat er nog genoeg verloren natuurlijk, want meestal sneuvelen er bomen van tig jaar oud en komen er jonge “sprietjes” voor terug. Die afname in “groenwaarde” is wel uit te rekenen, maar compensatie daarvan is bijna niet te realiseren, want zoveel oppervlakte voor groen is er meestal niet beschikbaar. Dus gaan we vanuit praktische overweging minimaal voor vervanging van één op één.

In de plannen van het Waterschap was daarin niet voorzien en zou nog niet de helft van de bomen herplant gaan worden. Naar onze mening een inbreuk op de door de Bomenridders en Gemeente beoogde “laanstructuur” langs polderwegen en dijken die juist zo karakteristiek zijn. Niet voor niets wordt er de laatste jaren vaak gesproken over de cultuurhistorische waarde van de dijken en wegen in de polders die in alle plannen dan ook als beeldbepalend bewaard moeten blijven. 

Daarom zijn de Bomenridders content om te kunnen melden dat in een gezamenlijk “driehoeksoverleg” tussen Gemeente – Waterschap – Bomenridders  er een convenant is gesloten dat de 142 (zoals bekend gemaakt) te kappen bomen volledig (en misschien zelfs meer) zullen worden gecompenseerd met  nieuwe aanplant. Dit mag gerust een succes genoemd worden.

Verder zal daaruit voortvloeiend overleg plaatsvinden tussen de “groenpartners” om richting de toekomst plannen te maken voor gefaseerde aanpak van de vervanging langs dijken en wegen. Ook een boom heeft geen onbeperkte levensduur maar door een goed plan van aanpak en een lange termijnvisie kan de laanstructuur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, duurzaam en toekomstgericht worden  gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid.

En daar zetten de Bomenridders Albrandswaard zich graag voor in.

Nieuws