Bomenridders Albrandswaard

Update Bomenkap Waterstoftankstation

De Gemeente Albrandswaard heeft, na lang beraad en overleg, een vergunning afgegeven voor de bouw van een waterstoftankstation langs de Groene Kruisweg in Rhoon. Het beoogde perceel, ingeklemd tussen de "buisleidingenstraat" en het "ANWB"centrum dicht bij het Groene Kruisplein, was tot voor kort een bosplantsoen met daarin struiken en bomen. Een groene oase langs de toegangspoort van Albrandswaard, een zichtlokatie.

Over het nut en de noodzaak kunnen we geen oordeel geven, daar hebben we de Gemeenteraad voor. Is het zinvol zo'n investering te plegen voor de vijf (5!) geplande bussen per dag die er zullen komen tanken? Is de "milieuopbrengst" qua verontreiniging en CO2-uitstoot zodanig dat de kap voordelig is? Heeft waterstofgas voldoende toekomst als energiebron etc etc. - allemaal vragen die leven maar nog niet duidelijk zijn.

Wat wel duidelijk en glashelder is zijn de afspraken die gemaakt zijn over het project. Aan de hand van een bouwtekening en daaraan gekoppelde vergunning is exact bepaald hoeveel bomen er mochten sneuvelen en dat er een herplantplicht (elders) zou zijn om het verloren groen te compenseren. En daar is het gruwelijk mis gegaan.

Want er is veel meer gekapt dan er op de tekening is aangegeven. Het tankstation zou in het groen worden gezet, er zouden bomen en struiken blijven staan om het station aan het zicht te onttrekken, maar er is door de aannemer/uitvoerder rigoureus gekapt en gezaagd. Te rigoureus zo blijkt nu. Er zijn veel meer bomen en struiken weggehaald dan in de plannen voorzien is en blijkbaar is er geen controle en toezicht geweest.

Zelfs de 3 platanen, die bij de aanleg van de warmwaterleiding nog zo netjes waren gespaard op die locatie en niet hoefden te worden verplant naar elders (de rest is vorig jaar rond deze tijd aan de Dorpsdijk in Rhoon herplant), hebben er aan moeten geloven en zijn zonder scrupules omgezaagd. En dat is niet conform de afspraken en pikken we dus niet.

Op bijgevoegde schetstekening is ook een voorstel gedaan voor de compensatie en herplant van het gekapte groen. Papier is geduldig zullen we maar zeggen. Want in het voorstel zijn er "groene wolken" getekend op een perceel dat nu nog een kassencomplex is (Kleidijk) en de andere "groene wolk" is op het bedrijfsterrein Overhoeken. Voor ons een raadsel waar je tussen de gebouwen en huizen daar nog een acceptabele hoeveelheid compensatiegroen zou kunnen aanplanten. De wens is wellicht de vader van de gedachte maar van elke realiteit gespeend.

Mede door onze aandacht hiervoor is er een discussie op gang gebracht wie voor deze "illegale" kap verantwoordelijk is. De Gemeente, die wellicht een verkeerde tekening heeft aangeleverd of goedgekeurd? Of de aannemer, die misschien het perceel niet goed heeft uitgemeten en te veel gekapt heeft.

Inmiddels hebben partijen om de tafel gezeten en heeft de Gemeente Albrandswaard bedongen dat er een 15 tal bomen zullen worden herplant rond het terrein van het tankstation ter compensatie van het teveel gekapte groen voor de toerit naar de lokatie.
Daarnaast is de Gemeente aan het zoeken naar een lokatie in Albrandswaard waar het gekapte groen voor het tankstation zelf kan worden gecompenseerd. De Bomenridders is ook gevraagd voor inbreng hierbij, want de eerder genoemde "groene wolken" langs de Kleidijk en Overhoeken zijn niet realistisch.

De herplant heeft daadwerkelijk plaatsgevonden rond het waterstoftankstation, alleen zijn niet alle bomen aangeslagen. De Gemeente Albrandswaard heeft toegezegd er op toe te zien dat deze opnieuw worden ingeboet en herplant. We blijven alert.....

http://www.albrandswaard.nl/wonen-werken/waterstoftankstation_46273

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat